Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies: O Cookies Zgadzam się, zamknij X

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Zakres ważności OWH, zmiany OWH

1.1 Firma Vigames.eu, adres: Jugglers Close, Banbury („Vigames”), jest m.in. operatorem gier online („Gier”) umieszczonych na różnych domenach
najwyższego poziomu, subdomenach i aliasach tych domen. Użytkownicy („Użytkownicy”) mogą korzystać z Gier poprzez przeglądarkę.
Usługi związane z Grami, w tym dostęp do profili Użytkowników, forów i do umieszczania przez Użytkowników treści, takich jak teksty,
zdjęcia, obrazy i animacje, oraz do korzystania z systemu pocztowego w Grach (zwanych dalej łącznie „Usługami”) podlegają wyłącznie niniejszym
Ogólnym Warunkom Handlowym („OWH”). OWH dostępne jest stronach www Gier. W każdej chwili możliwy jest wgląd w treść OWH i ich
wydrukowanie. Poza OWH, Użytkowników obowiązują zasady i instrukcje do poszczególnych Gier, jeżeli są one opublikowane na stronach www Gier.
W przypadku gdy postanowienia OWH są sprzeczne z zasadami lub instrukcjami poszczególnych Gier, za wiążące uznaje się postanowienia OWH.
1.2 Poprzez akceptację postanowień OWH strony zawierają między sobą Umowę Licencyjną.
Użytkownik akceptuje postanowienia OWH związane z Usługami Vigames przez zaznaczenie pola przy tekście „Akceptuję Ogólne Warunki Handlowe”
i kliknięcie przycisku rejestracji.
1.3 Vigames zastrzega sobie prawo do zmian OWH oraz innych warunków ze skutkiem na przyszłość. Vigames dokona tych zmian tylko w przypadkach uzasadnionych, w szczególności związanych z rozwojem technicznym, rozszerzeniem oferty Vigames, zmianami w prawie lub w orzecznictwie,
lub w innych równie istotnych przypadkach. W sytuacjach gdy zmiany mogłyby poważnie zachwiać umowną równowagą pomiędzy stronami,
zmiany takie nie wejdą w życie. W pozostałych przypadkach wprowadzenie zmian będzie wymagało zgody Użytkownika.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w OWH podczas logowania się do danej Gry,
poprzez system pocztowy danej Gry lub drogą elektroniczną na ostatni podany przez Użytkownika adres e-mail.
Jeżeli w ciągu 8 tygodni od otrzymania informacji o zmianach („Okres Wypowiedzenia”) Użytkownik nie sprzeciwi się zmianom w formie pisemnej
(np. poprzez wiadomość e-mail lub faks), wówczas uznaje się to za wyrażenie zgody na zmiany.
Vigames powiadamia Użytkownika o możliwości wypowiedzenia w przypadku wszelkich zmian. W celu zachowania dowodu takiego wypowiedzenia,
Użytkownikom zaleca się przesyłanie wypowiedzeń do zespołu Vigames w formie pisemnej lub w postaci wiadomości e-mail.
W przypadku wypowiedzenia drogą elektroniczną, w temacie wiadomości należy podać nazwę Gry oraz Nazwę Użytkownika.
1.4 Jeżeli Użytkownik nie wyśle zespołowi Vigames sprzeciwu wobec zmian OWH podczas Okresu Wypowiedzenia lub będzie korzystał z Gry mimo
wejścia w życie zmian, wówczas Użytkownik taki będzie podlegał nowym, zmienionym OWH.
Jeżeli Użytkownik sprzeciwi się zmianom w ciągu Okresu Wypowiedzenia, wówczas obie strony będą miały prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej
lub Umowy Licencyjnej Premium zgodnie z§ 10 niniejszych OWH, a po upłynięciu ewentualnego Okresu Wypowiedzenia do usunięcia konta Użytkownika.
Ewentualne zakupione przez Użytkownika przed Okresem Wypowiedzenia odpłatne usługi zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części lub
zapisane na konto innej Gry. W swoich powiadomieniach Vigames będzie zwracać uwagę na zmiany OWH, możliwość sprzeciwu lub wypowiedzenia,
a także terminy i skutki prawne, w szczególności skutki braku wyrażenia sprzeciwu.

§ 2 Zawarcie umowy, bezpłatna Umowa Licencyjna

2.1 Użytkownik ma prawo zawrzeć z Vigames umowę o darmowe korzystanie z Gier poprzez przeglądarkę (zwaną dalej „Umową Licencyjną”).
Użytkownik nie ma natomiast prawa do roszczeń względem Umowy Licencyjnej ani względem korzystania z Usług oraz Usług Premium. Umowa Licencyjna
może zostać wypowiedziana przez Vigames lub przez Użytkownika w dowolnej chwili oraz bez podania przyczyn, a świadczenie Usług przerwane – również
w dowolnej chwili i bez podania przyczyn.
2.2 Dostarczamy nasze gry tylko dla osób powyżej 16 roku życia. Osoby młodsze nie mogą grać w nasze gry.
2.3 Umowa o bezpłatne korzystanie z Usług („Umowa Licencyjna”) przez przeglądarkę wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Vigames podanych
w formularzu rejestracji danych Użytkownika, uruchomienia przez Vigames konta Użytkownika oraz akceptacji niniejszych OWH przez Użytkownika
zgodnie z § 1.2. Umowa Licencyjna jest darmowa.
2.4 Poza usługami bezpłatnej Umowy Licencyjnej zgodnie z § 2.3, Vigames świadczy również Usługi odpłatne („Usługi Premium”). Użytkownik ma prawo,
lecz nie jest zobowiązany, do korzystania z Usług Premium. Przed nabyciem Usługi Premium Użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności
uiszczenia opłaty przy pomocy czytelnego komunikatu, po czym będzie musiał wyraźnie potwierdzić nabycie Usługi Premium. Szczegóły dotyczące
Usług Premium, w szczególności zawieranie umowy, opis danych Usług Premium, ich odpłatność i informacje o możliwości odwołania się,
opisane są w § 8 – „Umowa Licencyjna Premium”.
2.5 Umowa Licencyjna zawierana jest z firmą Vigames Ltd, adres: Jugglers Close, Banbury. Więcej informacji o Vigames, w szczególności dane
kontaktowe (telefaks, e-mail) można znaleźć na naszych stronach www w zakładce „Kontakt”.
2.6 W ramach poszczególnych Gier, Użytkownik ma możliwość korzystania z usług wspólników biznesowych Vigames. W takich przypadkach,
pomiędzy Użytkownikiem a wspólnikiem biznesowym zawierana jest oddzielna umowa określająca zobowiązania Użytkownika wobec danego wspólnika
biznesowego. Użytkownik jest powiadamiany o tych zobowiązaniach przed zawarciem takiej umowy przez wspólnika biznesowego.

§ 3 Nazwa

3.1 Użytkownik wybiera w Grach nazwę gracza jako pseudonim, którym posługuje się w Grach („Nazwa”). Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw
do przydziału konkretnej Nazwy.
3.2 Vigames zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia bez zgody Użykownika wybranej przez niego Nazwy z przyczyn technicznych, etycznych
lub prawnych.

§ 4 Konta

4.1 W ramach Umowy Licencyjnej Użytkownik otrzymuje konto Użytkownika („Konto”). Przy pomocy Konta Użytkownik może zarządzać Grami i edytować
swoje dane. 4.2 Konto można założyć na portalu Gier Vigames, na stronach www poszczególnych Gier lub w pobranej na urządzenie mobilne Aplikacji.
4.3 Zabrania się przekazywania Konta innym osobom, nieodpłatnie lub odpłatnie, bez uzyskania wyraźnej zgody Vigames.
4.4 Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w jednym świecie Gry (Gry są podzielone na obszary, zwane światami). Na Konto można logować
się poprzez stronę www danej Gry. Korzystanie z wielu kont przez jednego Użytkownika (tzw. „multi-accounting”) w jednym świecie Gry jest
zabronione i może skutkować natychmiastowym zablokowaniem Użytkownika lub nadzwyczajnym wypowiedzeniem Umowy Licencyjnej. Jakiekolwiek
roszczenia Użytkownika są w takim przypadku wykluczone.
4.5 Użytkownik będzie utrzymywał dane logowania, hasła i inne dane dostępu (zwane dalej łącznie „Danymi Dostępu”) w tajemnicy i niezwłocznie
powiadomi Vigames w przypadku, gdy osoba trzecia pozna Dane Dostępu lub w wypadku podejrzeń co do wystąpienia takiej sytuacji. W takich
przypadkach Użytkownik zmieni Dane Dostępu lub pozwoli zmienić je zespołowi Vigames. Vigames zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania
Konta Użytkownika w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Użytkownik odzyska prawo do korzystania z Usług, gdy tylko, według oceny Vigames,
ryzyko nadużyć Danych Dostępu Użytkownika przez osoby trzecie zostanie wykluczone.
4.6 Jeżeli osoba trzecia będzie korzystać z Konta Użytkownika, ponieważ z jego winy uzyskała ona dostęp do Danych Dostępu Użytkownika,
wówczas będzie to traktowane tak, jakby to Użytkownik osobiście korzystał z Konta.
4.7 Zabronione jest korzystanie z Konta innego Użytkownika, chyba że zasady danej Gry stanowią inaczej (np. „zastępstwo w czasie urlopu”).
4.8 W przypadku podejrzeń, że Dane Dostępu zostały przejęte przez osoby trzecie, Vigames ma prawo, ale nie obowiązek, do niezapowiedzianej
zmiany Danych Dostępu lub zablokowania Konta. Vigames niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika i na żądanie, po upłynięciu odpowiedniego
czasu, przekaże Użytkownikowi nowe Dane Dostępu. Użytkownik nie ma prawa do dalszych roszczeń w przypadku tymczasowej blokady Konta lub
zmiany Danych Dostępu.
5.9 Vigames ma prawo usuwać nieaktywne Konta zgodnie z zasadami danej Gry. W takich przypadkach Umowa Licencyjna zostaje rozwiązana automatycznie.

§ 5 Wymagania sprzętowe

Użytkowanie Gier możliwe jest tylko przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu
końcowym Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem („Urządzenie”). Do oprogramowania tego zalicza się przeglądarka internetowa,
połączenie z Internetem, system operacyjny, ewentualne dodatki, np. Java i Flash, oraz tzw. klienci konieczni do korzystania z danej Gry.
Koszty takiego oprogramowania, jego instalacji, jak również połączenia z Internetem ponosi Użytkownik. Utrzymanie Urządzenia w stanie
umożliwiającym korzystanie z Gier należy do Użytkownika. Vigames nie oferuje w tym względzie pomocy technicznej.

§ 6 Zakres oferty

6.1 Vigames udostępnia Gry i pozostałe Usługi w zakresie swoich możliwości technicznych i eksploatacyjnych. Z Gier może korzystać każdy
Użytkownik, który zawarł z Vigames Umowę Licencyjną i tym samym posiada Konto.
6.2 Wszystkie oferowane przez Vigames Gry, Usługi, Usługi Premium, jak również Przedmioty i waluty w Grach, będą, według uznania Vigames,
przerabiane i aktualizowane, aby były atrakcyjne dla możliwie największego kręgu Użytkowników. Aby brać udział w Grach, wszyscy Użytkownicy
zobowiązują się do korzystania z tej samej wersji Gry, Usług, Usług Premium, Przedmiotów oraz waluty. W związku z tym Użytkownik ma możliwość
korzystania z danej Gry, Usług, Usług Premium, Przedmiotów i waluty tylko w przypadku posiadania aktualnej wersji danej Gry.
6.3 Vigames zastrzega sobie prawo do przerwania obsługi Gier lub jakichkolwiek ich części bez podania powodu.
6.4 W przypadku problemów technicznych, naruszenia oferty wskutek działań osób trzecich lub podobnej sytuacji prowadzącej do powstania
nieprawidłowości w ofercie kierowanej do Użytkownika (np. podawanie nieprawidłowej ceny punktów Premium), Vigames wyraźnie zastrzega sobie
prawo do zakwestionowania ewentualnej umowy oraz zażądania zwrotu udzielonych Użytkownikowi Usług w zamian za zwrot wpłaconej przez
Użytkownika kwoty, a w szczególności zwrotu przyznanych Użytkownikowi punktów Premium. Takie samo prawo przysługuje Użytkownikowi.

§ 7 Umowa Licencyjna Premium

7.1 Zawarcie umowy o świadczenie Usług Premium („Umowa Licencyjna Premium”), następuje po wyborze Usługi Premium przez kliknięcie przycisku
„Zapłać teraz” (lub podobny) oraz akceptacji Usługi przez wysłanie zespołowi Vigames potwierdzenia pocztą w Grze lub e-mailem.
7.2 Do Usług Premium należy w szczególności, lecz nie wyłącznie, udostępnienie wirtualnej waluty w Grze (np. punktów Premium, złota),
umożliwiającej dostęp do dodatkowych korzyści oraz zakup wirtualnych dóbr („Przedmiotów”).
7.3 Nabycie Usług Premium dotyczy treści, funkcji i wymagań Usług Premium dostępnych w chwili złożenia zamówienia na stronach www Vigames
lub w Aplikacjach oraz w odpowiednich koszykach towarów, a także treści, funkcji i wymagań Usług Premium określonych w otrzymanym potwierdzeniu
nabycia tych Usług.
7.4 Z reguły Użytkownik może korzystać z Przedmiotów przez określony czas. W toku Gry Użytkownik może utracić przedmioty poprzez zniszczenie
ich lub utratę na rzecz innego Użytkownika.
7.5 Usługi Premium można nabywać tylko poprzez każdorazowe zamówienie. Nie istnieje możliwość złożenia zlecenia stałego ani uiszczania
regularnych wpłat w celu nabycia Usług Premium.
7.6 W przypadku korzystania z Gry w przeglądarce, za cenę Usługi Premium uznaje się jej cenę w chwili złożenia zamówienia w odpowiednich
koszykach towarów oraz cenę widoczną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W ceny wliczone są ewentualne podatki.
7.7 Część opłat i kosztów pobieranych przez niektórych operatorów płatności może nie być wliczona w podaną cenę. Jeżeli wybrany przez
Użytkownika operator płatności będzie żądał dodatkowych opłat lub pokrycia kosztów, Użytkownik zostanie o tym wyraźnie powiadomiony.
W przypadku Gry poprzez przeglądarkę, przed dokonaniem płatności Użytkownik może zmienić operatora płatności. Vigames nie ma wpływu na
narzucane przez operatora płatności opłaty lub koszty. Wiążących prawnie informacji o pobieranych opłatach i kosztach może udzielić
wyłącznie dany operator płatności.
7.9 Symulowane w Grach waluty (np. punkty Premium) stanowią Usługi Premium i nie są prawdziwymi pieniędzmi. Wymiana Usług Premium
(m.in. wirtualnych walut) z powrotem na prawdziwe pieniądze możliwa jest tylko wówczas, gdy Vigames na stałe i całkowicie zawiesi obsługę
swoich stron www. W takim wypadku zapłacona przez Użytkownika kwota zostanie mu zwrócona w odpowiedniej części, która to część
nie została jeszcze wykorzystana do odblokowania Usług Premium lub Przedmiotów.
7.10 Za zakup Usług Premium Użytkownik płaci z góry.
7.11 Użytkownik nie ma prawa wyboru dowolnej metody płatności.
7.12 Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Vigames za wszelkie koszty związane z anulowaniem transakcji lub ponownym obciążeniem,
np. ze względu na brak środków na koncie. W takich sytuacjach Użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty związane z taką opłatą
(np. opłaty pobierane przez operatora płatności) oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 4,00 euro. Vigames zastrzega sobie prawo
do pobrania tych opłat łącznie z początkową opłatą za Usługę Premium z Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo udowodnić, że strata nie
powstała lub miała niższą wartość.
7.13 W przypadku zwlekania z płatnością Vigames zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług wobec Użytkownika i zablokowania
jego Konta. Nie ma to wpływu na obowiązek uiszczenia płatności przez Użytkownika. W okresie tym nie zostaną naliczone żadne opłaty za
świadczenie usług. Vigames zastrzega sobie jednak prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 3,00 euro za odblokowanie Konta po
uiszczeniu pełnej zaległej kwoty. Użytkownik ma prawo udowodnić, że strata nie powstała lub miała niższą wartość. Ponadto Vigames ma prawo
do każdorazowego pobrania ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej.
7.14 W ramach aktualizacji Gier zgodnie z § 7.2 i § 7.3 niniejszych OWH, Vigames zastrzega sobie przyszłe prawo do wprowadzania nowych,
jak również zmiany i usuwania dotychczasowych Usług Premium, Przedmiotów lub walut. W przypadku takich zmian lub przerwania Usług,
Vigames pozostawi Użytkownikowi ustalony wcześniej okres czasu na wykorzystanie punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut.
Ponadto Vigames zastrzega sobie prawo do zaproponowania Użytkownikowi zamiany punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut na bony,
które można wykorzystać w inny sposób. W przypadku usunięcia danej Gry, Użytkownik ma prawo do zamiany odpłatnie nabytych punktów Premium,
zakupionych Przedmiotów i walut (po faktycznym usunięciu danej Gry) na bony, które można wykorzystać w innych Grach. Użytkownik nie ma prawa
do dalszych roszczeń.
7.15 Vigames ma prawo do zmiany cen Usług Premium według własnego uznania.

§ 8 Prawo do odwołania, pouczenie dotyczące odwołania Usług Premium

Aby przyspieszyć czas realizacji w przypadku wysyłania odwołania drogą e-mail, należy w temacie wiadomości podać Nazwę Użytkownika oraz nazwę Gry.
Pouczenie dotyczące odwołania
Prawo do odwołania
Użytkownik ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez podania powodu w ciągu 14 dni.
14-dniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy.
Aby wypowiedzieć umowę, należy przesłać zespołowi Vigames jednoznaczne oświadczenie (np. wysłany pocztą list, telefaks lub e-mail) o decyzji
rozwiązania Umowy. W takim przypadku można (choć nie jest to wymagane) skorzystać z tego formularza.
Dla zachowania ważności okresu wypowiedzenia wystarczy terminowe wysłanie wypowiedzenia.
Skutki wypowiedzenia
W przypadku wypowiedzenia Umowy, firma Vigames jest zobowiązana zwrócić wszystkie otrzymane od Użytkownika opłaty, w tym koszty dostawy
(z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z tego, że Użytkownik wybrał inny sposób dostawy, niż oferowaną przez Vigames ekonomiczną
dostawę standardową) bezzwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym dotarło do nas wypowiedzenie. Vigames zwróci
należne opłaty stosując ten sam środek płatności, z którego skorzystał Użytkownik podczas pierwotnej transakcji, chyba że Vigames ustali
z Użytkownikiem inny sposób zwrotu. W żadnym wypadku zwrot nie spowoduje dodatkowych kosztów dla Użytkownika.
Koniec pouczenia dotyczącego wypowiedzenia.
Dodatkowe pouczenie dotyczące wcześniejszego wygaśnięcia prawa do wypowiedzenia:
Prawo do wypowiedzenia Umowy wygasa przed upływem wspomnianego terminu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik rozpocznie wykonywanie Umowy przed
upływem tego terminu, jak również potwierdzi przyjęcie do wiadomości i wyrazi zgodę na to, że w przypadku rozpoczęcia wykonywania Umowy,
utraci prawo do wypowiedzenia Umowy.
Dodatkowe pouczenie dotyczące treści Umowy:
Vigames potwierdza zawarcie Umowy z Użytkownikiem drogą e-mail poprzez wysłanie rachunku i zapisanie treści Umowy.

§ 9 Czas trwania Umowy i wypowiedzenie Umowy

9.1 Umowa Licencyjna i/lub Umowa Licencyjna Premium zostaje zawarta między Użytkownikiem a Vigames na czas nieokreślony, chyba że postanowienia
konkretnej oferty Vigames stanowią inaczej. Świadczenie Usług Premium może podlegać innym postanowieniom.
9.2 Umowa Licencyjna jest zawierana na czas nieokreślony, ale może być wypowiedziana w każdej chwili bez podania powodu.
9.3 Umowa Licencyjna Premium może być wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez Vigames lub przez Użytkownika z zachowaniem trzymiesięcznego
(3) okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie w trybie zwyczajnym nie wymaga podania powodu.
9.4 Powyższe postanowienia nie naruszają prawa stron do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej lub Umowy Licencyjnej Premium w dowolnej chwili
z ważnego powodu.
9.5 Vigames ma szczególne, lecz nie wyłączne prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej lub Umowy Licencyjnej Premium z ważnych powodów, gdy:
Użytkownik zalega z płatnością co najmniej 1,99 euro i, pomimo upomnień, nie reguluje płatności;
Użytkownik zadłuża swoje Konto zgodnie z punktem 7.12 i nie reguluje zadłużenia, mimo ponagleń ze strony Vigames;
mimo upomnień, Użytkownik łamie zasady gry, prawo lub postanowienia OWH;
Użytkownik popełnia czyn karalny lub
narusza postanowienia § 10 lub § 11.3 i nie zadośćuczyni takiemu naruszeniu mimo ponagleń i upłynięcia określonego terminu zadośćuczynienia
lub ponownie narusza postanowienia mimo upomnień.
9.6 Jeżeli dana Gra nie uwzględnia możliwości wypowiedzenia (np. funkcji usunięcia Konta), wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (list, faks, e-mail).
Takie wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym wymaga podania powodu wypowiedzenia.
9.7 Ze względów technicznych, całkowite usunięcie Konta i danych Użytkownika następuje z kilkudniowym opóźnieniem.
9.8 W przypadku zwyczajnego wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub wypowiedzenia przez Vigames z podaniem ważnego powodu, z chwilą
wejścia w życie wypowiedzenia Użytkownik traci prawo do odzyskania uiszczonych płatności. Użytkownik ma prawo korzystać z punktów Premium
i odpłatnie nabytych Przedmiotów aż do wejścia w życie wypowiedzenia. Po wejściu w życie wypowiedzenia Użytkownik nie ma prawa wysuwać wobec
Vigames żadnych roszczeń o zwrot, w szczególności o zwrot niewykorzystanych Usług Premium. W takim wypadku Użytkownik traci również prawo
ubiegania się o świadczenie Usług Premium. Ponadto firma Vigames jest upoważniona żądać od Użytkownika uiszczenia opłat za wszelkie
nieuregulowane należności (w szczególności za zamówione Usługi Premium). Nie narusza to prawa Użytkownika do próby udowodnienia,
że strata nie powstała lub powstała w mniejszym stopniu.

§ 10 Bezpieczeństwo, cheating

10.1 Użytkownikowi nie wolno korzystać z mechanizmów, oprogramowania, ani innych procedur mogących zakłócić pracę systemów Vigames.
Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych środków, które mogą spowodować przeciążenie systemów. Niedozwolone jest korzystanie ze specjalnego
oprogramowania (np. skryptów), w szczególności służącego do regularnego lub automatycznego sterowania Grami lub poszczególnymi ich
funkcjami (boty, makra), jak również programów do odtwarzania lub analizy Gier.
10.2 Zabrania się wykorzystywania tzw. bugów lub błędów w programowaniu Gier do czerpania korzyści dla siebie i/lub innych Użytkowników.
Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać wszystkie wykryte bugi i błędy zespołowi Vigames. Jeżeli Użytkownik zdążył już czerpać korzyści
z błędu, wówczas, o ile to możliwe, powinien je zwrócić. Umyślne czerpanie korzyści z bugów lub błędów, jak również publikowanie
sposobu ich wykorzystania w Internecie lub na urządzeniu przenośnym, może być podstawą nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej
i usunięcia Konta.
10.3 Zabrania się korzystania z oprogramowania umożliwiającego tzw. datamining lub gromadzącego w inny sposób informacje związane z Grami.
10.4 Zabrania się korzystania z Przedmiotów poza Grami, kupowania lub sprzedawania Przedmiotów za prawdziwe pieniądze oraz wymieniania się nimi.

§ 11 Obowiązki Użytkownika

11.1 Użytkownik oświadcza, że podczas rejestracji i w ramach użytkowania Usług Premium przekazał Vigames prawdziwe i pełne dane o sobie.
Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Vigames o wszelkich zmianach tych danych i potwierdzać ich poprawność na żądanie Vigames.
11.2 Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w OWH, w instrukcjach do Gier, jak również stosować się do wszelkich zaleceń
Vigames, jej pracowników, wykonawców i podwykonawców. Dotyczy to także zaleceń administratorów i moderatorów (Community Managers,
pomoc/obsługa techniczna) na forach Gier.
11.3 Ponadto, niedozwolone są wszelkie czynności, które mogą zakłócić funkcjonowanie Gier i relacje pomiędzy Użytkownikami. W szczególności
Użytkownikowi nie wolno:
wybierać Nazwy Użytkownika, która narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa osobiste, nazwy towarowe, nazwy firmowe itp.)
lub wykracza poza dobre obyczaje, np. narusza uczucia religijne, jest rasistowska lub w inny sposób dyskryminująca.
Vigames jednoznacznie potępia tego typu zachowania.
wybierać jako Nazwy Użytkownika adresu e-mail lub adresu internetowego.
podszywać się pod kogoś innego.
zamieszczać obraźliwych, dokuczliwych, zawierających groźby lub oszczerczych treści lub linków do stron osób trzecich zawierających tego
rodzaju treści, niezależnie od tego, czy dotyczą one innych Użytkowników, pracowników Vigames, czy też innych osób lub podmiotów.
zamieszczać treści dyskryminujących (np. słów nienawiści wobec jakichkolwiek grup, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, religijnym,
niepełnosprawności fizycznej i umysłowej, płciowym, wiekowym, statusu weterana lub orientacji seksualnej), politycznych, nieobyczajnych,
niemoralnych, pornograficznych, nieprzyzwoitych, nakłaniających do przemocy, seksistowskich, ekstremistycznych treści lewicowych lub prawicowych
oraz treści naruszających prawo, w szczególności prawo mające na celu ochronę dzieci i młodzieży, linków stron osób trzecich zawierających takie
treści, a także reklamowania, oferowania i rozprowadzania produktów naruszających powyższe zasady.
łamać lub namawiać do łamania obowiązującego prawa, lub zamieszczać linków przekierowujących do tego rodzaju treści.
bez upoważnienia zamieszczać, powielać i szerzyć treści chronionych prawem (np. prawem autorskim, firmowym, patentowym lub prawem o wzorach
użytkowych) lub udzielać do nich dostępu. reklamować, oferować lub rozprowadzać produktów lub usług.
podejmować lub propagować nieuczciwej konkurencji, w tym marketingu wielopoziomowego (np. łańcuszek internetowy lub piramida finansowa).
nakłaniać innych Użytkowników do podania danych osobowych w celach komercyjnych, niezgodnych z prawem lub w celu zdobycia danych dostępu
Użytkowników.
organizować lub reklamować działań komercyjnych osób trzecich (również poprzez linki), takich jak ogłoszenia, gry z nagrodami, konkursy,
losowania, transakcje wymienne, piramidy finansowe itp.
powielać i udostępniać podobizny innej osoby bez pisemnej zgody takiej osoby.
udostępniać danych osobowych i danych poufnych bez upoważnienia.
korzystać z Usług w celach zarobkowych.
publikować ani propagować treści, które mogą powodować uszkodzenia sieci, serwerów lub innych elementów infrastruktury programów,
zakłócać ich pracę lub atakować je (np. poprzez rozprzestrzenianie robaków, trojanów, wirusów, oprogramowania spyware, oprogramowania
do phishingu itp.).
11.4 Umyślne umieszczanie fałszywych lub niedozwolonych treści, treści naruszających postanowienia § 11 i § 11.3 lub nadużywanie danych może
być podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. Ponadto Vigames zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych na tle
powyższych działań.
11.5 Vigames ma prawo usuwać zamieszczane przez Użytkowników treści. Odnosi się to zwłaszcza do treści naruszających postanowienia OWH.

§ 12 Ochrona danych

Informacje o sposobie, zakresie, miejscu i celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych związanych z Umową,
o danych wymaganych do dokonywania zamówień oraz o otrzymywaniu newsletterów Vigames, jak również informacje o dostępie do danych
Użytkownika oraz o prawie do edycji, zablokowania i usunięcia danych osobowych znajdują się w Przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 13 Informacja w sprawie rozstrzygania sporów online (Online Dispute Resolution)

13.1 By uzyskać pomoc związaną z naszymi grami, lub jeżeli masz jakiekolwiek pytania ich dotyczące, skontaktuj się z Supportem.
13.2 Komisja Europejska otworzyła nową platformę do rozstrzygania sporów online (ODR) jako alternatywne rozwiązanie w konfliktach między
konsumentami i przedsiębiorcami internetowymi. Więcej na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Możesz dotrzeć do nas przez ODR. Zazwyczaj
będziemy wówczas kontaktować się bezpośrednio z Tobą, ponieważ nie jesteśmy zobowiązani do brania udziału w procedurze rozstrzygania sporów
przed organem arbitrażowym konsumentów.

§ 14 Wybór prawa / Właściwość miejscowa sądu

14.1 Wszelkie spory będą rozpatrywane w oparciu o prawo Zjednoczonego Królestwa z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów (CISG) oraz z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego.
14.2 W celu rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, za właściwość miejscową sądu ustala się ustawową właściwość miejscową, o ile ogólna właściwość
miejscowa sądu Użytkownika znajduje się na terenie Zjednoczonego Królestwa. W przypadku sporów z podmiotami handlowymi, sporów z osobami
prawnymi prawa publicznego lub reprezentującymi odrębny majątek publiczno-prawny, za właściwość miejscową sądu ustala się Banbury
Ostatnia aktualizacja: 14 luty 2020 r.
© Copyright Vigames 2019 – 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2002 - 2019 playonweb.eu / vigames.eu v.0.7 open-beta Polityka prywatności Ogólne Warunki Handlowe